Akit Tarifi

İslam,

“Ey iman edenler akitlere riayet ediniz” (El Maide : 5/1)

“Sözünüzü tutunuz  ,çünkü sözün hesabı verilecektir.” (el-isra:17/34)

gibi naslarla akdi islam hukuku içine sokmuş ve ıslah ederek maksada uygun hale getirmiştir.Bazı istisnai durumlar dışında islami akit , şekil ve merasimden uzak , karşılıklı rıza ile teşekkül eden bir hukuk kavramı ve kaidesi haline gelmiştir.

Akit için verilen tariflerin teknik şartları  haiz olanlarından birisi şöyledir: Taraflardan birinin yaptığı icabın , akdin mevzuunda sonucu meydana gelecek şekilde karşı tarafın kabulü ile bağlanmasıdır.

Tarife göre tarafların yalnızca  razı olmaları yeterli olmayıp , bu rızayı icap ve kabul denilen irade  beyanı ile ortaya koymaları  gerekmektedir.  icap  ilk irade  beyanı , kabul ise ona cevap teşkil eden ikinci irade beyanıdır.Ayrıca  bu irade  beyanları da akdin teşekkülü için yeterli  olmayıp kanunun istediği şekilde yani hukuki netice doğuracak biçimde olması gereklidir.

Akdin Üç Özelliği :

  1. Diğer hukuki tasarruflar gibi akit de karşılıklı irade beyanından (söz,işaret veya bunların yerini tutan bir davranıştan) ibarettir, fiil değildir ve fiile ihtiyacı yoktur.
  2. Akit birbine uygun , anlaşan iki iradedir.tek taraflı bir irade olmadığı gibi aralarında anlaşmazlık bulunan iki irade de değildir.
  3. Akdin mevzuunda sonucu meydana gelecek şekilde ifadesi akdin doğurduğu bağlılık ce sorumluluğun şahsi değil, mali olduğunu anlatmaktadır.Akit ile şahılar birbirne bağlı ,başka bir deyişle vücutları ile sorumlu hale gelmemekte,akde konu teşkil eden malları ile sorumlu ve bağlı hale gelmektedirler.Akit,mevzuu  olan mala tesir etmekte ,onun malikini değiştirmekte ;teslim , tesellüm yükümlülüğü gibi hak ve borçlar doğurmaktadır.

 

 

Beytullahülharem Minareleri

Haremi şerifin dört tarafında yedi minare vardır.En eski minare Babı Umre minaresidir.İlk ezan burada okunmuştur.Yedi minarenin her tabakasında yedi baş müezzin , tam bir saat müddetle namaz vaktini ilan ederler.Temcid evvela Babı Selamda okunur.Tam üç saat minarelerin tabakalarında müezzinler birbirine yüksek sesle (esselat vesselam)   diye  tasliye ederler.Ama bütün müezzinlerin en güzel  seslisi Babi Umre’deki müezzindir.Bu minare , Abbasilerden Mansur Devaniki yapısıdır.İkinci minare Babı Selamdır.Süleyman Han yenilemiştir.Üçüncü minare Babı Ali’dir,Abbasiler yapmıştır.Süleyman Han tamir ettirmiştir.Dördüncü minare Babı Hazurdadır.Abbasilerin  yapısıdır.Babı Ziyad Mısır Sultanı Melik eşref  Barsbay yapısıdır.İki tabakadır.Yedinci minare,diğer minarelerin hepsinden yüksektir.Minarelerin hepsinin tepesinde altın yaldızlı alem vardır.Her minare beşer tabaka kandillerle süslenir.Müslüman hacılar  gidinceye  kadar böyle devam eder

Haremi Şerif Sütünlarının Sayısı ve Kabei Şerif

Tamamı dört köşe seksen sütündur ve 185 beyaz mermer sutundur.Babı Umre’den ,Babı Ümmühani’ye 250 adım ve 25 sütundur.Babı Ümmühani’den  Babı bagle kadar 320 adım 158 beyaz mermer sütündur.Babı Bagle’den , Babı  selama kadar 200 adımdır.6 şeşhane sütundur.Maadası  150 beyaz mermer sütundur.Bütün sütüunlar 678 dir.Süleyman Hanın yaptığı haremi şerifin iç yüzünden ölçüsü 1120 germe adımdır.